ผลงานของเรา

ขอบได้รับความขอบคุณจาก โรงเรียนดาวนภา            

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบติดเตรียมทหารและโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 
ที่ ชื่อ -  สกุล  โรงเรียน สอบติดนายร้อย ปี หมายเหตุ
1 นายธนกร แก้วพลิก (มอส) ม.4 จุฬาภรณฯ ชร. ทอ. ทร. ตร. 2553  
2 นายธนวัฒน์ สิทธิแก้ว (เจ) ม.3 จุฬาภรณฯ ชร. ทหารอากาศ 2553  
3 อภิชาต สุตะวงศ์ (โอ๊ด) ม.3 สามัคคีวิทยาคม ตำรวจ , ทหารบก 2553  
4 นายกัมปนาท เจริญยิ่ง (กล๊อป) ม.4 จุฬาภรณฯ ชร. ตำรวจ 2553  
5 นายอภิชาต สุตะวงศ์ (โอ๊ด) ม. 4 สามัคคีวิทยาคม ทบ. ทอ. ทร. ตร) 2554 นตท 55
6 นายธนวัฒน์ สิทธิแก้ว (เจ) ม.4 จุฬาภรณฯ ชร. ตำรวจ 2554 นตท 55
7 นายภราดร จากโคกสูง (ต๊อก) ม. 4 สามัคคีวิทยาคม ทหารอากาศ 2554  
8 นายฉัตรไพฑูรย์ เขียวเพชร (นนท์) ม.3 ดำรงฯ ช่างฝีมือทหาร 2554  
9 นายณัฐปคัมภ์ ดีสงคราม (มีน) ม.4 จุฬาภรณฯ ชร. จ่าอากาศ,ช่างฝีมือ 2554  
10 นายณัฐภัทร เสาวภา (ไฟร์) ม.3 สามัคคีวิทยาคม ตำรวจ 2555  
11 นายอภิวัฒน์ วุฒิชุมภู(โจ้) ม.3 จุฬาภรณฯ ชร. ทหารบก 2555  
12 นายกิตติกานต์ สรรพลิขิต (คิม) ม.3 จุฬาภรณฯ ชร.  ทอ. และ ทร. 2555  
13 นายกิตติชัย กันทะสัก (นิก) ม.5  เชียงรายวิทยาคม ทบ. และ ตร. 2556 นตท 57
14 นายกิตติกานต์ สรรพลิขิต (คิม) ม.4 จุฬาภรณฯ ชร. ทหารอากาศ 2556  
15 นายศุภอาฒย์ มั่นสิงห์ ม.4 เตรียมอุดมน้อมฯ ทอ. และ ทบ. 2556  
16 นายปรมินทร์ มูลสถาน(มิน) ม.4 เทศบาล.6 ทอ.จ่าอากาศ, ไฟฟ้า 2556  
17 นายอภิวัฒน์ วุฒิชุมภู(โจ้) ม.4 จุฬาภรณฯ ชร. ทอ.ทบ.ทร.ตร 2556  
18 นายพิสิษฐ์ จองจารุวงค์ ม.4 มัธยมนายโรง กมท. ทอ. และ ตร. 2557  
19 นายจีรัฐชาติ คงมนต์ ม.4 ฤทธิยะ   กรุงเทพฯ ทอ.ทบ.ทร.ตร 2557  
20 นายนพดล ลีวัฒนา ม.4 วิสุทธรังสี  กาญจน ทอ.ทบ.ทร.ตร ตร.น้ำ 2557  
21 นายศุภอาฒย์ มั่นสิงห์ ม.5 เตรียมอุดมน้อมฯ ทอ.ทบ.ทร.ตร ตร.น้ำ 2557  
22 นายเมธาสิทธิ์ สีสิงห์ ม.3 เตรียมพัฒน์ฯ ชร. ช่างฝีมือทหาร 2557  
23 นายธนากร อรุณศักดิ์ ม.4 ท.6 ช่างฝีมือ , จ่าอากาศ 2557  
24 นายกิตติธัช เชยบาน ม.3 จุฬาภรณฯ ชร. ช่างฝีมือ , จ่าอากาศ 2557  
25 นายศุภกิจ ขันโท ม.4  สามัคคีวิทยาคม ช่างฝีมือทหาร 2557  
26 นายณัฐวุฒิ จันทร์พรมมินทร์ (อั๋น) ม.3 จุฬาภรณฯ ชร. ทอ. และ ตร. 2558 นตท 59
27 นายกิตติธัช เชยบาน (บอล) ม.4 จุฬาภรณฯ ชร. ทหารอากาศ 2558  
28 นายจิรพัฒน์ มีรส (ดิว) ม.4 สามัคคี ทอ.ทบ.ทร.ตร ตร.น้ำ 2558  
29 นายทรงวุฒิ กัลยา (วุฒิ) ม.4 จุฬาภรณฯ ชร. ทอ.ทบ.ทร.ตร ตร.น้ำ 2558 นตท 59
30 นายพงศกร  จ่ากุญชร ม.3 ดำรงฯ ช่างฝีมือทหาร 2559 นชท.57
31 นายวัชระ  ธรรมศิริ ม.6 ป่าแดดวิทยาคม นายสิบ ทบ. 2559  
32 นายสหภาพ  วงศ์ใหม่ ม.6  เทศบาล 6 นายสิบ ทบ. 2559  
33 นายกิตติศักดิ์  มะราช ม.6  เทศบาล 6 จ่าทหารเรือ 2559  
34 นายณัฐภูมิ  หลักฐาน ม.6  เทศบาล 6 จ่าอากาศ 2559  นจอ.32
35 นายสุกฤต   นาคนาคา (เอก) ม.6  ดำรงฯ จ่าทหารเรือ,นายสิบ ท.บ. 2560  
36 นายสยมภู   จิทะป๋า (ภู) ม.6  เชียงแสน จ่าทหารเรือ,นายสิบ ท.บ. 2560  
37 สิทธิจารย์   ไชยสาร  (เอริน์) ม.6  จุนวิทยาคม จ่าทหารเรือ, นายสิบ ท.บ. 2560  
38 กมลเทพ   ประสงค์  (กราฟ) ม.6  เทิงวิทยาคม จ่าทหารเรือ, นายสิบ ท.บ. 2560  
39 ดลฤชา  ไชยถา  (หวาย) ม.6  สามัคคีวิทยาคม นายสิบแผนที่, นายสิบ ท.บ. 2560  
40 ณัฐนันท์     สุภาวรรณ์  (นัน) ปวช. เทคนิคเชียงราย นร.จ่าทหารเรือ 2560  
41 เตชิต ศรีตระกูล    (ชิต) ร.ร.จุฬาภรณ์ เชียงราย เตรียมทหาร ( จปร.) 2560  
42 อิทธิบดินทร์  แก้วมา (นิค) ม.6  เทศบาล 6 ช่างฝีมือทหาร 2560 นชท.58
43 นนทนันท์  นันทวาศ  (ม้ำ) ม.4 จุฬาภรณ์  ช่างฝีมือทหาร 2560  
รายชื่อนักเรียนที่สอบติดนายสิบตำรวจ 
 
ที่ ชื่อ -  สกุล  โรงเรียน สำนักงานตำรวจ ปี หมายเหตุ
1 นายตุลธร  ศรีจันทร์   ภาค 5 2555  
2 นายชุติพงศ์ จังวัง   ภาค 5 2556  
3 นายชลันธร  ลือชัย   ภาค 5 2556  
4 นายเนติกร สลักลาย   ภาค 5 2556  
5 นายเกียรติภูมิ สุภาวรรณ์   ภาค 1 2557  
6 นายวรวัช จังวัง   ภาค 5 2557  
7 นายอาณัติ ปัญญา   ภาค 5 2557  
8 นายประวิทย์ การะจาก   ภาค 2 2557  
9 นายอุกฤษฎ์ จันทะบุตร   ตชด. 2557  
10 นายศุภชัย จันทร์เต็ม   ภาค 2 2557  
11 นายรวีวัฒน์ มหาเทพ   ภาค 2 2557  
12 นายถิรพิทย์ เรืองอุ่น   ตชด. 2557  
13 นายวีระเดช ภาคสนุก   ภาค 1 2557  
14 นายวีระพล ภาคสนุก   ตชด. 2557  
15 นายวัชรินทร์ มหาคม   ภาค 5  2557  
16 นายณัฐพล ปาลี   ภาค 2 2557  
17 นายคุณภาพ อินต๊ะเสน   ภาค 5 2557  
18 นายสิริศักดิ์ กิตติรัตน์   ภาค 5 2557  
19 นายจิรกิตติ์ ร้องหาญแก้ว   ภาค 5 2557  
20 นายอัษฎาวุธ เป็งใจ   ภาค 5 2557  
21 นายศุภชัย    ใจปาละ   ภาค 5 2557  
22 นายวันชัย   แก้วนะ   ภาค 1 2558  
23 นายธนากรณ์ วรรณสอน   ตชด 2558  
24 นายสิทธิพงษ์   ศรีดวงใจ   ศชต. 2558  
25 นายวรกิจ เนืองนิตย์   บชน 2558  
26 นายปัณณทัต ตินันวากุล   บชน. 2558  
27 นายธนิสร พยาราช   ภาค 5  2558  
28 นายวิรัตน์ชัย พันอุโมงค์   ภาค 5  2558  
29 นายธนพัฒน์ เทพอุดม   ภาค 5 2558  
30 นายศตวรรษ สิทธิอาษา   ภาค 2 2558  
31 นายเนติศักดิ์ เนตรสุวรรณ   ภาค 1 2558  
32 นายวัชระพงษ์ สุมาลี   ภาค 5 2558  
33 นายวิราช สำราญ   บชน 2558  
34 นายธนิธร พยาราช   ตชด  2558  
35 นายอธิปัตย์ ยวงมณี   ภาค 5 2558  
36 นายศุภชัย ใจปาละ   ภาค 5 2558  
37 นายไพชยนต์ ทาศักดิ์   ภาค 5 2558  
38 นายเมธาสิทธิ์ ก๋าวี   ภาค 5 2558  
39 น.ส.เฌอกัญญ์ นพนิตย์   อำนวยการ 2558  
40 น.ส.พันธกานต์  สุภานัส   อำนวยการ 2558  
41 น.ส.ฐถิตา   วงศ์สุขจันทร์   อำนวยการ 2558  
42 นายอภิสิทธิ์ บัวผัด  เทคนิคเชียงราย  ภาค 2 2559  
43 นายกิตติพงษ์ ถือแก้ว  งำเมืองวิทยาคม ภาค 5 2559  
44 นายเฉลิมพล ม้าทอง จุนวิทยาคม ภาค 5  2559  
45 นายธฤษณุ เทพรักษา   ภาค 5  2559  
46 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์ใหญ่ เทคนิคเชียงคำ    ภาค 5 2559  
47 นายไพรยนตร์ ภิญโญฤทธิ์   ภาค 5 2559  
48 นายธนกร ปังธิวงค์ ดำรงฯ ภาค 5 2559  
49 นาย สากล ทองงาม พานพิทยาคม  ภาค 5 2559  
50 นายรัชผล ปวงเริ่ม ดำรงฯ นครบาล 2559  
51 นายภูวนัย ไชยสุวรัตน์   ภาค 5 2559  
52 นายชินกฤต จันทร์ใส   ภาค 5 2559  
53 นายนรนล คำหลวง เชียงรายวิทย์ นครบาล 2559  
54 ศุภณัฐ บุญมา   ศชต. 2559  
55 นายกฤษฎา  ยอดวงค์    ดำรงฯ ภาค 6 2559  
56 นายเอกรัฐ  ไชยขันธ์   ภาค 5 2559  
57 กิตตินันท์ คำยอด เทคนิคเชียงราย ตชด 2559
58   ธนิสร   พยาราช ภาค 4 2559  

กลับด้านบนสุด