ความเป็นมาของ..."ดาวนภา"

ร้อยเอก ศุภวริษฐ์ กองแก้ว ตท. 49 จปร.602017

 

 ประวัติโรงเรียนกวดวิชาดาวนภา

โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา  (DAOWNAPA)  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ  ประเภทกวดวิชา ให้การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านวิชาการและพลศึกษา   เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของนักเรียนชายและหญิงที่มีความสนใจและมุ่งมั่นสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนทหารตำรวจตลอดจนสอบเข้ารับราชการต่างๆ

 

ประวัติการก่อตั้ง โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา เดิมชื่อ โรงเรียนกวดวิชาวรเศรษฐ์ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เลขที่ 005/2552  ลงวันที่  9 เมษายน 2552     และได้เปิดเรียนวันแรก เมื่อวันที่  20  เมษายน  2552  โดยมีนางศรสวรรค์ กองแก้ว เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตและมี นางสาวธัญวลัย กองแก้ว  เป็นผู้บริหารโรงเรียน และมีร้อยโทศุภวริศฐ์ กองแก้ว (เตรียม49ฯ จรป.60) และทีมคณาจารย์เป็นผู้ดูแลควบหลักสูตรทั้งภาควิชาการและพลศึกษา

 

รางวัลที่ได้รับจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

1.รางวัลประกันคุณภาพระดับ "ดีมาก" ปี 2554 

2.รางวัลประกันคุณภาพระดับ "ดีมาก" ปี 2557

3.รางวัลประกันคุณภาพระดับ "ดีมาก" ปี 2560

 

หลักสูตรที่เปิดสอน(ตามที่ได้รับอนุญาต)

โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา ได้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  สังคมศึกษา และพลศึกษา  

                   

ปรัชญาของโรงเรียน

มีคุณธรรม  นำความรู้  มุ่งสู่ความสำเร็จ

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเพื่อให้สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารและมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีทัศนคตีที่ดีต่อการเป็นทหาร  ปลูกฝังวินัยที่ดี   สร้างอุปนิสัยและจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีความเป็นผู้นำ   ตระหนักถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของข้าราชการ ทหาร -ตำรวจ
  3. อำนวยการประสานงานในด้านสมัครเรียนกับโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
  4. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนาผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนที่เอื้อประโยชน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่
  5. จัดตั้งศูนย์แนะแนวเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนสร้างคนดี มีคุณค่า สู่สังคม