โรงเรียนดาวนภา

ร้อยเอก ศุภวริษฐ์ กองแก้ว ตท. 49 จปร.602017